Przetarg 2019 2020

Ogłoszenie z dnia 18.05.2019r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert dla projektu,

pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ — Medical Office s.c.”

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

Kod CPV: 55524000-1 Usługi dostarczenia posiłków

na dostawę:

przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych

– Posiłek (Drugie śniadanie/Podwieczorek) — przybliżona ilość porcji-  525 szt

– Obiad: obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi o ile mieści się w określonej cenie rynkowej — przybliżona ilość porcji — 378 szt 

– czas realizacji 01.07.2019 do 31.03.2021 r. 

– zgodnie z  zaleceniami medycznymi i zaleceniami dietetyka

– ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 

załączniki do oferty znajdują się w zakładce załączniki do pobrania

«dostawca zobowiązuje się do stosowania klauzul społecznych»

Oferty proszę przesyłać do dnia 15.06.2019 r. do godziny 14.00

na adres: renata.blukacz@interia.pl lub biuro.medicalcenter@gmail.com (w zaszyfrowanym pliku PDF)

lub adres: Medical Office s.c. ul.Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Ogłoszenie z dnia 07.05.2019r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert dla projektu,

pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ — Medical Office s.c.”

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

na dostawę:

przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych, dostawca zobowiązuje się do stosowania klauzul społecznych

 • plakatów informacyjnych — format 60 mm x 40 mm — 100 szt.
 • ulotek informacyjnych — format B5 — 3000 szt
 • teczki z logotypem — format A4 — 100 szt.
 • certyfikatów — format A4 — 100 szt.
 • ogłoszenie w gazecie lokalnej w formacie (126 mm x 89 mm) — cena za emisję
 • tablica informacyjna/pamiątkowa, format A3 (29,7 x 42 cm) — szt. 1
 • tabliczki — szt 20 
 • Wymogi:

   pełny kolor wydruku, odporny na działania czynników zewnętrznych

  – folia matowa/błyszcząca/metal/tworzywo sztuczne

  – wykonanie tablic po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę.

Wszystkie materiały oznakowane zgodna ze wzorem określonym w obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWM

«dostawca zobowiązuje się do stosowania klauzul społecznych»

 

Oferty proszę przesyłać na adres: renata.blukacz@interia.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Ogłoszenie z dnia 04.04.2019

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  

ogłasza konkurs ofert na

wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku przeznaczonym na Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Dostosowanie lokalu na Dzienny Dom Opieki Medycznej Medical Office s.c. przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104 A w Warszawie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, należy przeprowadzić prace remontowo-adopcyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) wydzielając pomieszczenia zgodnie z Standard DDOM.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06-05-2019 r. do godz. 12.00 
w 1 egzemplarzu papierowym na adres: 
Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa
[od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] lub drogą elektroniczną w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF na adres: renata.blukacz@interia.pl

Oznakowanie oferty: 
„Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.”
oraz nazwa i adres oferenta

szczegóły ogłoszenia w raz załącznikami znajdziecie Państwo na stronie Bazy konkrencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16645

osoba do kontaktu: Renata Blukacz kom 502 397 590

WYNIKI: 

KIDLER REMONTY Konrad Styś
oferta uzyskała 100 pkt
złożona oferta została zaakceptowana i zatwierdzona do realizacji

Ogłoszenie z dnia 16.11.2018r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert

na dostosowanie strony www do nowych wytycznych spełniających kryteria dostępności według standardu WCAG 2.0

Dostępność cyfrowa – oznaczająca, że wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy elearningowe, dokumenty elektroniczne itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Wytyczne w zakresie równości określają, jakie elementy są objęte obowiązkiem dostępności według standardu WCAG 2.0, jednak należy podkreślić, że instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych zobowiązane są, aby wszystkie zasoby cyfrowe były dostępne. W szczególności należy unikać skanów dokumentów papierowych – należy udostępniać wersje plików w postaci umożliwiającej przeszukiwanie treści, np. „dostępny PDF”, „Word”, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku. Strony internetowe powinny spełniać kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Ogłoszenie z dnia 30.07.2018r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert dla projektu

pn. : „Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością w NZOZ Medical Center”

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

na dostawę:

 • plakatów informacyjnych — format 60 mm x 40 mm — 100 szt.
 • ulotek informacyjnych — format B5 — 6000 szt
 • teczki z logotypem — format A4 — 540 szt.
 • certyfikatów — format A4 — 200 szt.
 • ogłoszenie w gazecie lokalnej w formacie (126 mm x 89 mm) — cena za emisję
 • tablica informacyjna/pamiątkowa, format A3 (29,7 x 42 cm) — szt. 1
 • Wymogi:

   pełny kolor wydruku, odporny na działania czynników zewnętrznych

  – folia matowa/błyszcząca/metal/tworzywo sztuczne

  – wykonanie tablic po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę.

Wszystkie materiały oznakowane zgodna ze wzorem określonym w obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWM

oraz na usługę:

 • tłumacza migowego — cena za osobę
 • catering — 200 szt.

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Ogłoszenie z dnia 30.07.2018r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert dla projektu,

pn. „Terapia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w NZOZ Medical Center”

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

na dostawę:

 • plakatów informacyjnych — format 60 mm x 40 mm — 100 szt.
 • ulotek informacyjnych — format B5 — 3000 szt
 • teczki z logotypem — format A4 — 540 szt.
 • certyfikatów — format A4 — 200 szt.
 • ogłoszenie w gazecie lokalnej w formacie (126 mm x 89 mm) — cena za emisję
 • tablica informacyjna/pamiątkowa, format A3 (29,7 x 42 cm) — szt. 1
 • Wymogi:

   pełny kolor wydruku, odporny na działania czynników zewnętrznych

  – folia matowa/błyszcząca/metal/tworzywo sztuczne

  – wykonanie tablic po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę.

Wszystkie materiały oznakowane zgodna ze wzorem określonym w obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWM

oraz na usługę:

 • tłumacza migowego — cena za osobę
 • catering — 200 szt.

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Ogłoszenie z dnia 28.06.2018

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Ogłasza nabór:

 1. MODUŁ I : w ramach projekt p. « Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością w NZOZ Medical Center » zatrudnimy dodatkowo: licencjonowanego dietetyka

osoba do kontaktu: Renata Blukacz tel. 502 397 590

 • dietetyka — potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych
osoba fizyczna :
1. CV
2. Dyplom
3. Udokumentowane doświadczenie
4. Formularz ofertowy
5. Oświadczenie zał 1

6. Oświadczenie o braku powiązań
7. odpis z KRS lub CEiDG – ważny 3 miesiące -jeśli dotyczy
8. umowa spółki – jeśli dotyczy

osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia 20.07.2018r. do godz. 14.00

drogą elektroniczną e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl

lub w miejscu realizacji projektu NZOZ Medical Center

ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

——————————————–

WYNIKI z dnia 21.07.2018r.

mgr Elżbieta Kolczyńska

NIP: 5221940744

oferta kompleksowa, 100 pkt

Ogłoszenie z dnia 21.02.2018 r.

W ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat (min. 50% łącznej liczby pacjentów) których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 1. Ogłasza nabór partnerów w ramach współpracy DDOM

UWAGA — szczegółowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl;

tel. 502 397 590

 w siedzibie Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa lub

drogą elektroniczną e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl

Ogłoszenie z dnia 18.11.2017 r.

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia – RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17- do 11.12.2017

1. Przygotowanie studium wykonalności

dodano 09.05.2018

2.Zatrudni pielęgniarkę

wymagane kwalifikacje:

– dyplom pielęgniarki

– prawo wykonywania zawodu

– kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

– kurs specjalistyczny w zakresie: wykonywanie i interpretacja zapisów EKG

– kurs specjalistyczny w zakresie: Resuscytacji krążeniowo — oddechowej

   dodatkowe kwalifikacje i staż w poradni poz lub oddziale kardiologicznym, będą dodatkowo punktowane.

 

UWAGA — szczegółowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl;

tel. 502 397 590

dokumenty należy przesłać na adres:

 w siedzibie Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa 

lub

drogą elektroniczną e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl

Konkurs ofert

Ogłoszenie z dnia 20.09.2017 r.

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilna Medical Office  ogłasza konkurs ofert

w ramach projektu pn. „Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center”

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

na dostawę:

 • plakatów informacyjnych — format 60 mm x 40 mm — 100 szt
 • materiałów edukacyjnych w tym broszur — format 10 mm x 14 mm — 300 szt
 • teczki z logotypem — format A4 — 200 szt
 • opasek sylikonowych « MAM CUKRZYCĘ » — 50 szt
 • certyfikatów — format A4 — 200 szt.
 • ogłoszenie w gazecie lokalnej w formacie (126 mm x 89 mm) — cena za emisję
 • tablice informacyjne/pamiątkowe — szt 2

Wszystkie materiały muszą być oznakowane zgodna ze wzorem określonym w obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWM

oraz na usługę:

 • transport osób niepełnosprawnych — cena za osobę
 • tłumacza migowego — cena za osobę
 • catering — 200 szt

Oferty proszę przesyłać na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

Przetarg 2014-2017
1. Przygotowanie studium wykonalności – Poddziałanie 2.1.1 ” E-usługa dla Mazowsza” typ projektu e-zdrowie – zakończony

2. Zakup i wdrożenie systemów informatycznych – oprogramowania i wdrożenia – etap II – zakończony

3. Zakup sprzętu informatycznego – etap II – zakończony

4. e-usługa – etap II — zakończony

5. Wyposażenie pracowni RTG — zakończony

6. Zakup i uruchomienie modułu do przekazywania obrazu RTG — zakończony

7. Zakup i uruchomienie stacji opisowej- zakończony

dodano 28.05.2017 r.

UWAGA — w ramach realizowanego projektu nawiążemy współpracę dotyczącą teleradiologii — oferty proszę przesyłać na adres

e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl;

szczegółowe informacje można uzyskać tel. 502 397 590


dodano 04.05.2016 r.:

8. Promocja projektu

a) zamieszczenie informacji/artykułu w gazecie lokalnej

b). oznakowanie projektu: zgodnie z wytycznymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

– zewnętrznej tablicy informacyjnej

– tabliczek i naklejek w postaci logotypów do oznakowania zakupionego sprzętu w ramach projektu

– ulotka format A4, A6, A5

– teczki papaierowe z logotypem

c) przebudowa strony www.medicalcenter.waw.pl do wersji respondensywnej

d) pozycjonowanie strony, zapisy on-line

dodano 14.07.2017r.

d) zakup i montaż tablic pamiątkowych

—————————————————————————————————————————————————-

dodano 20.08.2016 r.

9. adaptacja pomieszczeń (etap III) NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 42 

 1. adaptacja w w/w lokalu w tym wymiana okien — termin składania ofert 18.10.2016 do godz. 16.00
 2. zakup i montaż klimatyzacji w w/w lokalu — termin składania ofert do 18.11.2016 do godz. 16.00
 3. prace remontowo-budowlane — zgodnie z SWIZ — termin składania ofert do 12.01.2017 do godz. 14.00

specyfikacja i szczegółowe informacje dostępne w siedzibie firmy  w siedzibie Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa lub drogą elektroniczną e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com lub renata.blukacz@interia.pl