Projekt „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych  i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” ma na celu wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej oraz onkologicznej w zakresie leczenia nowotworów piersi.


ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

  • opracowania schematu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii na podstawie wytycznych w zakresie minimalnego zakresu schematu opracowanych przez Grantodawcę,
  • udziału w konsultacjach oraz zapoznania się z wnioskami z weryfikacji założeń schematu diagnostyczno-terapeutycznego przez przedstawicieli placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali partnerskich,
  • weryfikacji rekomendacji i zaleceń dot. modyfikacji schematu diagnostyczno-terapeutycznego opracowanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej i szpitale partnerskie,
  • modyfikacji schematu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie ze zweryfikowanymi rekomendacjami i zaleceniami,
  • zakupu dwóch terminali użytkownika końcowego pozwalających na uruchomienie funkcjonalności platformy telemedycznej.

Partnerem projektu jest Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu 22 listopada 2023 r. do 8 grudnia  2023 r.