Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Medical Office Sp. z o.o. mający siedzibę w Warszawie 03-995 przy ul. Ligustrowej 23L.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro.medicalcenter@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: biuro.medicalcenter@gmail.com lub adres do korespondencji. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych systemów informatycznych administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych admin instancji publicznej oraz dalszym podmiotom przetwarzającym. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane IT Works S.A., podmiotowi przetwarzającemu, który przetwarza dane osobowe w imieniu Centralnego Ośrodka Informatyki jako dalszy podmiot przetwarzający.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować dokonane zgłoszenie dotyczące systemu informatycznego administracji publicznej.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji zgłoszenia.

w imieniu Administratora
Medical Office Sp. z o.o.
ul. Ligustrowa 23L
03-995 Warszawa