You are currently viewing PILOTAŻOWY PROGRAM SIECI KARDIOLOGICZNEJ

PILOTAŻOWY PROGRAM SIECI KARDIOLOGICZNEJ

Z dniem 1 listopada nasz ośrodek przystąpił do pilotażowego programu sieci kardiologicznych.

Program polega na skoordynowanej opiece nad Pacjentem.. W każdej jednostce biorącej
udział w programie pilotażowym powołany został specjalny Koordynator Leczenia, który
wspierają pacjenta na każdym etapie przy konieczności zmiany placówki lub modyfikacji
terminów wizyt. Pacjent otrzymuje od Koordynatorów Leczenia propozycje konkretnych
miejsc leczenia wraz z terminem, bez konieczności zapisu we własnym zakresie.
Krajowym ośrodkiem koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała
Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Czym jest pilotażowy program Sieci Kardiologicznej?
Dotychczasowe niedoskonałości systemu powodują, że większość chorób układu krążenia
wykrywana jest w zaawansowanych stadiach, a brak koordynacji i pomiaru jakości
udzielanych świadczeń skutkują opóźnieniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
ryzykiem nieprawidłowego kwalifikowania chorego do określonej metody leczenia i w
konsekwencji niezadawalającymi wynikami leczenia. Mając na uwadze niewydolność
dotychczasowego systemu opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia przyjęto
koncepcję koordynowanej opieki nad pacjentem.
W wykonaniu przyjętej koncepcji rozporządzeniem z dnia 10 maja 2021 r. wraz z
późniejszymi zmianami Minister Zdrowia ustanowił program pilotażowy opieki nad
świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych:
 Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 Niewydolność serca
 Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
 Wady serca zastawkowe

Warunki udziału w pilotażu

Program skierowany jest do ubezpieczonych, pełnoletnich – powyżej 18. roku życia,
pierwszorazowych Pacjentów, u których podejrzewa się wstępne rozpoznanie wstępne: –
nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, – niewydolność serca, – nadkomorowe i komorowe
zaburzenia rytmu i przewodzenia, – wady serca zastawkowe. W przypadku Pacjentów, którzy
zgłoszą się do programu zostanie przeprowadzona diagnostyka i leczenie w Ośrodkach
Program polega na skoordynowanej opiece nad Pacjentem.. W każdej jednostce biorącej
udział w programie pilotażowym powołany został specjalny Koordynator Leczenia, który
wspierają pacjenta na każdym etapie przy konieczności zmiany placówki lub modyfikacji
terminów wizyt. Pacjent otrzymuje od Koordynatorów Leczenia propozycje konkretnych
miejsc leczenia wraz z terminem, bez konieczności zapisu we własnym zakresie.
Zgłoszenie pacjenta może zostać zrobione tylko przez ośrodek biorący udział w programie
pilotażowym. Zgłoszenia Pacjenta dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarz kardiolog wystawiając e-skierowanie, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez
Pacjenta na udział w programie pilotażowym. Skierowanie jest przekazane koordynatorowi
w placówce przy ull. Belgradzkiej 48 w Warszawie – pielęgniarka Beata Nieznańska
Wizyty w poradniach, hospitalizacje, wszelkiego rodzaju badania diagnostyczne a także
opieka Koordynatorów Leczenia przeprowadzane są w ramach świadczeń finansowanych
przez NFZ.
Dzięki programowi Pacjent powinien mieć zapewnioną pierwszą wizytę u lekarza specjalisty
w ciągu 30 dni. Dodatkowo Pacjent korzysta z koordynowanej opieki medycznej, która
polega na proponowaniu i wyborze terminów wizyt w placówkach medycznych o różnym
poziomie referencyjności, w zależności od potrzeb. Po zakończeniu diagnostyki i ustaleniu
leczenia, Pacjent zostaje przekierowany do lekarza POZ, gdzie kontynuowany jest proces
leczenia, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub konieczności wykonania
stosownych badań, Pacjent ponownie może być skierowany do lekarza specjalisty.
Jeśli sytuacja tego wymaga, Pacjent w ramach programu może zostać skierowany na
hospitalizację. Dzięki współpracy Koordynatorów leczenia z różnych Ośrodków, Pacjentowi
proponowane jest miejsce i termin hospitalizacji. Możliwość przeprowadzania diagnostyki i leczenie w poradniach przyszpitalnych, zmniejsza i ogranicza ilość hospitalizacji. W celu
bezpieczeństwa i ograniczenia stresu Pacjentowi, wiele badań wykonywanych jest w
warunkach ambulatoryjnych, ew. w ramach pobytów jednodniowych.