You are currently viewing Koordynator POZ w Medical Center!!

Koordynator POZ w Medical Center!!

Informujemy, że w naszych placówkach utworzono dodatkową usługę –  koordynowaną opiekę POZ

Zadania koordynatora POZ: 
Do zadań koordynatora należy budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji, a w szczególności:
1) koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością;
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną
podczas procesu leczenia;
3) ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia;
4) komunikacja pomiędzy personelem administracyjnym, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń;
5) udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
6) analiza i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych;
7) monitorowanie realizacji indywidualnych planów opieki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o poz.