Fundacje realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wszechstronnej rehabilitacji: medycznej, społecznej i zawodowej osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w tym dzieciom i młodzieży.
 2. Powoływanie lub wspieranie placówek medycznych, ośrodków terapeutycznych, domów opieki społecznej i domów dziecka.
 3. Tworzenie lub wspieranie ośrodków rekreacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym kontakt z naturą i pracę związaną z gospodarstwem rolnym.
 4. Popieranie i tworzenie ośrodków mających na celu rozwój kulturalny, społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych ( np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Dziennego Pobytu, Klubów Wsparcia, Galerii Artystycznych itd.).
 5. Pośrednictwo i organizację miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w znalezieniu miejsc pracy.
 6. Pomoc w zdobywaniu specjalistycznego sprzętu dla chorych i niepełnosprawnych.
 7. Organizację szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz tworzenie tego typu placówek.
 8. Działania mające na celu dostarczenie społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im pełniejsze korzystanie z różnych form usprawniania leczniczego.
 9. Prowadzenie kursów, wykładów i szkoleń w dziedzinie ochrony zdrowia, rehabilitacji i specjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi.
 10. Organizację turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, sportowych oraz plenerów i konkursów artystycznych.
 11. Tworzenie lub wspieranie klubów sportowo- rekreacyjnych o charakterze integracyjnym.
 12. Tworzenie lub wspieranie integracyjnych placówek oświatowych i kulturalno- oświatowych dla dzieci i młodzieży.
 13. Organizowanie wystaw, happeningów, festynów, koncertów, turniejów oraz innych imprez sportowych i artystycznych a także udział w ich realizacji (np. obsługa imprez i prace w komisjach sędziowskich).
 14. Prowadzenie wszechstronnie pojętej edukacji ruchowej poprzez nauczanie różnych form ruchu.
 15. Działalność informacyjną dotyczącą możliwości i form korzystania z pomocy socjalnej.
 16. Współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną w tej dziedzinie.
  Zarząd Fundacji

Warszawa, styczeń 2013