You are currently viewing Bezpłatne szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022

PUNKT SZCZEPIEŃ

Medical Center ul. Belgradzka 48/7 Warszawa

Tel. 22 641-20-06,

Z dniem 23 listopada 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.). Nowelizacja przewiduje możliwość bezpłatnego szczepienia u osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych

e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com

Komu przysługują bezpłatne lub refundowane szczepionki przeciw grypie?
W sezonie 2021/2022 bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 sierpnia 2021 r. obejmują:
– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych w tym podmiocie,
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności
fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
– nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne
osoby zatrudnione na uczelni,
– studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne
lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego
Inspektora Farmaceutycznego,
– osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub
w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku,
– pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum
stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce
działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego
państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-
Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji
Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych
straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
– Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
– osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.
Jak zapisać się na bezpłatne szczepienie przeciw grypie?
Osoba uprawniona do bezpłatnego szczepienia przeciw grypie powinna skontaktować się telefonicznie z
wyznaczonym punktem szczepień w celu zapisu na szczepienie.
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku
wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania
grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Gdzie można znaleźć zaświadczenie o szczepieniu przeciw grypie?
Punkt szczepień nie wydaje zaświadczenia o szczepieniu przeciw grypie. Aby znaleźć zaświadczenie
należy zalogować się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, wybrać zakładkę „Profilaktyka”, a
następnie „Szczepienia”, gdzie powinno być widoczne zaświadczenie. Pojawi się ono na Indywidualnym
Koncie Pacjenta zaraz po tym, jak punkt szczepień wpisze je do systemu.
Czy należy zachować odstęp czasu pomiędzy szczepieniem przeciw grypie
a innym szczepieniem?
Szczepienie przeciw grypie można zrealizować w dowolnym odstępie czasu od innego szczepienia, np. przeciw
COVID-19.
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata

2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia