NZOZ Medical Center ON_LINE

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych - etap III (dodano 18.07.2017r.)

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

 

Warszawa, dna 18.07.2017r.

Zamawiający:

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

03-995 Warszawa, ul. Ligustrowa 23L

NIP: 952-19-29-482; REGON 015586238

Tel. – osoba do kontaktów 502 397 590;  Mail: renata.blukacz@interia.pl

Tytuł zadania:

Informatyzacja - Zakup i wdrożenie systemów informatycznych - oprogramowania i wdrożenia - etap III

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zakup licencja do zarządzania bazą danych - dla 40 użytkowników na motor bazy danych.

Licencja musi być dożywotnia, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacją medyczną pracującą w placówce. Szczegółowy opis wymagań dla bazy danych zawiera załącznik nr 1. Opis systemu medycznego pracującego w placówce zawiera załącznik nr2.

 1. Instalacja bazy danych na serwerach zamawiającego. Zamawiający użytkuje platformę wirtualizacyjną i na życzenie wykonawcy udostępni możliwość posadowienia instalacji bazy danych na nowo utworzonej maszynie wirtualnej w ramach istniejącego systemu wirtualizacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, o ile jest to wymagane, wszelkie licencje systemowe dla celów realizacji tego zadania.
 2. Konfiguracja bazy wraz z przeniesieniem danych z obecnie pracującego systemu medycznego z zachowaniem wszystkich danych, jakie znajdują się w systemie w formie spójnej dającej dostęp do tych danych z poziomu systemu medycznego opisanego w załączniku nr 2.

System komunikacyjno-informatyczny wdrożony w ramach realizacji projektu będzie oparta na serwerach, umieszczonych w budynku przy ulicy Belgradzkiej 42 w Warszawie.

Kryterium oceny:

Kryterium oceny ofert jest:

 • cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia — 100%

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać:

 1. osobiście w miejscu realizacji: NZOZ Medical Center s.c. 
  ul. Belgradzka 42 , 02-793 Warszawa lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: buro.medicalcenter@gmail.com, lub renata.blukacz@interia.pl

Forma złożenia ofert:

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. dane oferenta;
 2. datę sporządzenia oferty
 3. specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia  – parametry techniczne nie gorsze niż wymienione w przedmiocie zamówienia);
 4. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty w raz z telefonem i e-mil;
 5. informację na temat gwarancji w miesiącach;
 6. informację na temat ceny netto / brutto w walucie PLN oraz warunków płatności;
 7. oświadczenie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

     1. formularz szacunkowy
     2. oświadczenie
     3. odpis z KRS lub CEiDG - ważny 3 miesiące
     4. umowa spółki - jeśli dotyczy
     5. NIP
     6. Regon

Termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć  w nieprzekraczającym terminie do dnia 21.08.2017r. do godz. 14.00
 2. Otwarcie ofert 21.08.2017r. godz. 15.00
 3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w raz z upływem składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zmiany terminu, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili trwania procedury konkursowej bez podania przyczyny.

                                 Właściciel:

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

 

Do pobrania:

FORMULARZ SZACUNKOWY

OŚWIADCZENIE

UMOWA DOSTAWY_WZÓR

ZAŁĄCZNIK NR 1 _ WYMAGANIA DOTYCZACE BAZY DANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 _ SYSTEM MEDYCZNY UŻYTKOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

Facebook