NZOZ Medical Center ON_LINE

Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

Nr księgi 000000020641

 

Tekst jednolity z dnia 30.11.2016 roku

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełnia wymogi określone w art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym – Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c., zwanym dalej „Podmiotem”.

2. Podmiot działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z póż. zm.);

2) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj Dz. U. z 2012roku, poz. 159 z późn. zm.)

3) powszechnie obowiązujących przepisów prawa,                                                                                                     

4) wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

5) niniejszego Regulaminu.

 

§2

Podmiot prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c. .

 

§3

Podmiot udziela świadczeń w pomieszczeniach przedsiębiorstwa znajdujących się w Warszawie przy ulicy Dembego 5 lok 5, w Warszawie przy ulicy Belgradzkiej 42, które pozostają objęte zakresem jego działania, a także w miejscu pobytu pacjenta.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania podmiotu

 

§4

1. Celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania jak również działania mające na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Cele i zadania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług.

3. Świadczenia mogą być udzielane pacjentom bezpłatnie w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dysponentem środków publicznych oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi instytucjami, osobami prawnymi i pracodawcami, na rzecz osób uprawnionych do tych świadczeń.

4. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, świadczenia mogą być udzielane odpłatnie. Przed udzielaniem w/w świadczeń pacjent zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielonymi mu świadczeniami zdrowotnymi. Cennik w/w świadczeń stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

5. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

7. Lekarze planują i realizują kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie:

. 1) działań mających na celu utrzymanie zdrowia, 2) działań mających na celu profilaktykę chorób, 3) działań mających na celu rozpoznanie chorób, 4) działań mających na celu leczenie chorób, 5) działań mających na celu usprawnianie pacjenta, a także orzekają i opiniują o stanie zdrowia.

 

§5

1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakresie:

1) Podstawowej opieki zdrowotnej

2) Specjalistycznej opieki zdrowotnej

3) Pielęgniarskiej opieki długoterminowej

4) Rehabilitacji leczniczej

5) Profilaktyki i promocji zdrowia

 

§6

1. Zadania o których mowa w § 4-5 będą wykonywane przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami odrębnymi kwalifikacje zawodowe.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. Pomieszczenia oraz wyposażenie przedsiębiorstwa w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach

4. Aparatura i sprzęt medyczny przedsiębiorstwa są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§7

Cele i zadania określone w § 4-5 Podmiot realizuje z wykorzystaniem posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz we współpracy z:

1. Szpitalami oraz innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

2. Placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytucjami naukowymi

3. Innymi podmiotami.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna podmiotu i zasady współdziałania

 

§8

1. Na czele podmiotu stoi Dyrektor i Z-ca Dyrektora, któremu podlegają wszyscy pracownicy, a w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w imieniu Podmiotu.

2. Na zewnątrz podmiot reprezentowany jest przez Dyrektora.

3. Dyrektor w raz z Z-cą Dyrektora podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania Podmiotu i ponoszą za nie odpowiedzialność.

4. W czasie nieobecności Dyrektora lub Z-cy Dyrektora zastępuje go osoba stosownie upoważniona przez niego.

5. Dyrektor i Z-ca Dyrektora wykonują wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Podmiot nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Do wyłącznej dyspozycji Dyrektora zastrzega sobie: 1) organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników, 2) zatwierdzenie planów inwestycyjnych, 3) tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne), 4) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw, 5) reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym, 6) zawieranie umów na usługi medyczne, 7) podpisywanie umów cywilno-prawnych, 8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Podmiotu, 9) występowanie i współpraca z mediami, 10) nagradzanie i karanie pracowników.

7. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno- leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

 

§9

Struktura przedsiębiorstwa Podmiotu przedstawia się następująco:

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

Adres przedsiębiorstwa: ul. Dembego 5 lok 5 w Warszawie

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

Adres przedsiębiorstwa: ul. Belgradzka 42 w Warszawie
 

Załącznik Nr 1

 

§10

Zadania jednostek organizacyjnych i komórek podmiotu określa Rozdział II niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

Przebieg procesu udzielania świadczeń, w tym również w przypadku pobierania opłat

Warunki współdziałania z innymi podmiotami

§11

1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto wykonuje świadczenia w ramach opieki domowej w domu pacjenta. Podmiot organizuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

2. Podmiot realizuje świadczenia ambulatoryjne od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się na tablicy ogłoszeń.

3. Rejestracja pacjenta odbywa się za osobiście, telefonicznie lub za pomocą strony internetowej on-line.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości na bieżąco, po dokonaniu rejestracji. Podmiot przyjmuje pacjenta w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Podmiot w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.

5. Podmiot tworzy i określa tryb przyjęcia z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, z późn. zm. Oraz zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

6. Od 1 stycznia 2015 roku Poradnia realizuje świadczenia dla nowych pacjentów onkologicznych tworząc odrębną listę oczekujących i ustalając tryb przyjęć zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442) i z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Poz. 1440), zmienione rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1914) oraz zgodnie z Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. i Nr 3/2015/DSOZ z dnia 7 stycznia 2015 r. Poradnia zgodnie z powyższymi normatywami prawnymi wprowadza karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznacza maksymalny termin na realizację poszczególnych etapów leczenia.

7. Podmiot w celu zapewnienia leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

8.  Podmiot udziela, na żądanie Policji, informacji o pacjencie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z poszukiwaniem osób zaginionej.

9. Pacjent niepełnoletni, który ukończył 16 lat musi podpisać zgodę na zabieg i leczenie nawet jeśli przychodzi do placówki w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

§12

1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819), (Dz.U. 2015 poz. 2069) i (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3) a w niektórych przypadkach w wersji papierowej.

3. Dostęp do elektronicznej lub papierowej dokumentacji medycznej  pacjenta mają  osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby upoważnione przez administratora danych są uprawnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25, w celu ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana z zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

3. Podmiot udostępnia do wglądu dokumentację medyczną lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.

4. W przypadku utraty przytomności pacjenta Lekarz udziela informacji osobie trzeciej „bliskiej” o stanie zdrowia pacjenta w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) - dalej u.p.p. oraz ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. Lekarz udziela                                             informacji osobie bliskiej po dokładnym ustaleniu bliskości i odnotowując ten fakt w dokumentacji pacjenta.

Natomiast ust. 6 w/w przepisu stanowi, że: „Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”

Osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to: małżonka, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

5. Podmiot wydaje kopię dokumentacji medycznej (historię choroby) na wniosek pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta w terminie 3 dni od jego złożenia i po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu z chwilą jej odebrania i potwierdzeniem odbioru.

6. Oryginał dokumentacji medycznej Podmiot wydaje tyko na prośbę urzędów Państwowych zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Po śmierci pacjenta dokumentacje medyczną udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.

8.. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art.. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

9. Za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty.

 

§13

1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów w następujący sposób:

  • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń podmiotu
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 wynosi:

  • 0,50 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej format A4.

 

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa Pacjenta

 

§14

Pacjent ma prawo do:

1. Poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

2. Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych do zastosowania w Podmiocie metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

4. Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

 

Obowiązki Pacjenta

 

§15

Do obowiązków Pacjenta, należy w szczególności:

1. Przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu,

2. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie działania Podmiotu.

3. Przestrzegania zasad higieny osobistej.

4. Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,

6. Przestrzeganie zaleceń lekarza.

7. Zachowywanie się w sposób nie zakłócający pracy Podmiotu, a także spokoju innych osób.

8. Poszanowanie mienia Podmiotu.

9. Współpraca z personelem Podmiotu w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia.

 

§16

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej http://www.medicalcenter.waw.pl

 

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej, kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.

 

 

Załącznik Nr 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Tekst jednolity z dnia 30.11.2016 roku

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center Nr księgi 000000020641

 

LP

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADNIA REHABILITACYJNA

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

Diagnostyka lekarska 

 

Bezpłatnie

2.

Diagnostyka fizjoterapeuty

 

Bezpłatnie

3.

Diagnostyka, opinia, kwalifikacja pedagoga - terapia integracji sensorycznej (SI)

 

250,00

 

FIZYKOTERAPIA

 

 

1.

         prądy interferencyjne

 

20,00

2.

         prądy diadynamiczne

 

20,00

3.

         prądy TENS

 

20,00

4.

         prądy TRAEBERTA

 

20,00

5.

         prądy KOTZA

 

20,00

6.

         tonoliza

 

20,00

7.

         jonoforeza

 

20,00

8.

         galwanizacja

 

20,00

9.

         elektrostymulacja 

 

20,00

10.

         ultradźwięki  miejscowe

 

20,00

11.

         ultrafonoforeza

 

20,00

12.

         pole magnetyczne

 

20,00

13.

         laseroterapia punktów

 

20,00

14.

         lampa Sollux

 

15,00

15.

         lampa Biotron 

 

10,00

16.

         krioterapia miejscowa

 

20,00

17.

         parafina

 

                 20,00

 

KINEZYTERAPIA

 

 

1.

Ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznych metod terapeutycznych

30 min

80,00

2.

Ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznych metod terapeutycznych

60 min

100,00

3.

Ćwiczenia na urządzeniach rehabilitacyjnych 

15 min

20,00

4.

Ćwiczenia ogólnousprawniające, grupowe - cena jednego świadczenia

45 min

35,00

5.

 Ćwiczenia indywidualne

45 min

60,00

6.

Trakcje kręgosłupa z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń wyciągowych

20 min

30,00

7.

Ćwiczenia manualne ręki z oporem lub bez

30 min

25,00

8.

 Rehabilitacja środowiskowa (rehabilitacja w domu pacjenta)

45 min

120,00

9.

GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH_Ćwiczenia ogólnousprawniające, grupowe (2 x w tyg.)_8 zajęć w miesiącu

45 min

70,00

10.

Ćwiczenia bierne pojedyńczy zabieg

20  min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 11.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 12.

Ćwiczenia czynne wolne

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 13.

Ćwiczenia czynne z oporem

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 14.

Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 15.

Ćwiczenia izometryczne

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

40,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 16.

Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (m.in. PNF) 

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

80,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 17.

Terapia manualna i metody neurofizjologiczne (Kaltenborn, Mulligan, McKenzi, Neuromobilizacje)

 

 

 

pojedyńczy zabieg

30 min

80,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

 18.

Kinesiotaping

 

 

 

pojedyńczy zabieg (aplikacja)

mała

30,00

 

 

średnia

35,00

 

 

duża

45,00

 

REHABILITACJA DZIECI

 

 

1.

   Pierwsza wizyta

60 min

100,00

2.

  Kolejna

45 min

60,00

3.

Metoda NDT Bobath

30 min

80,00

4.

Metoda integracji sensorycznej (SI) - indywidualne

60 min

100,00

 

 pakiet 10 zabiegów (rabat 10%)

 

 

5.

Gimnastyka dla dzieci_zajęcia grupowe (2 x w tyg. z podziałem na grupy wiekowe)_8 zajęć w miesiącu

45 min

60,00

 

MASAŻ LECZNICZY

 

 

1.

  Całościowy

60 min

90,00

2.

   Kończyny dolne, górne

30 min

30,00

3.

   Kręgosłup całościowy

30 min

80,00

4.

  Kręgosłup częściowy

20 min

50,00

 

MASAZ LIMFATYCZNY

 

 

1.

  Całościowy

60 min

90,00

2.

  Częściowy

30 min

50,00

3.

  Sportowy

60 min

90,00

4.

  Izometryczny

60 min

70,00

LP

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH POZ

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

Poradnia lekarza ogólnego

 

100,00

2.

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

100,00

3.

EKG spoczynkowe – bez opisu

 

30,00

4.

EKG spoczynkowe z opisem

 

50,00

5.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

 

10,00

6.

Iniekcja domięśniowa

 

20,00

7.

Iniekcja dożylna

 

20,00

8.

Iniekcja podskórna

 

40,00

9.

Badanie poziomu cukru

 

10,00

10.

Spirometria

 

25,00

LP

CENNIK SZCZEPIEŃ

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

p/WZW typu B                   -przeciw żółtaczce wszczepiennej

 

60

2.

p/WZW typu B                  - przeciw żółtaczce wszczepiennej

 

50

3.

p/WZW typu B                    -przeciw żółtaczce wszczepiennej

 

80

4.

p/WZW typu B czyli żółtaczce wszczepiennej

 

55

5.

p/WZW typu A                     -przeciw żółtaczce pokarmowej

 

120

6.

p/WZW typu A                     -przeciw żółtaczce pokarmowej

 

170

7.

p/WZW typu A+B -przeciw żółtaczce pokarmowej i wszczepiennej

 

180

8.

Hib

 

60

9.

Błonicy + tężcowi +krztuścowi

 

85

10.

Blonicy+tężczcowi+krztuśćcowi +Hib12+ polio

 

170

11.

Błonicy+ tężcowi+ krztuścowi+polio+Hib12+ WZW B

 

230

12.

Błonicy + tężcowi + krztuścowi +Hib12+ polio tężec

 

150

13.

Pneumokokom - do 2 roku życia

 

270

14.

Pneumokokom

 

300

15.

Pneumokokom - od 2 roku życia

 

70

16.

Przeciw zakażeniu rota wirusowemu

 

350

17.

Odrze +śwince+ różyczce

 

70

18.

Przeciwko zakażeniom Haemophilus influenza typu b

 

50

19.

Przeciw ospie wietrznej

 

250

20.

Przeciw meningokokom

 

160

21.

Przeciw polio

 

80

22.

Przeciw tężcowi

 

0

23.

Przeciw tężcowi

 

30

24.

Przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych - dla dzieci (1-15 roku życia)

 

120

25.

Przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych -  dla dorosłych

 

130

LP

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

Konsultacja lekarza specjalisty

15 min

130,00

2.

Konsultacja psychologa

60 min

120,00

3.

Terapia indywidualna – psychologa

60 min

100,00

4.

Terapia grupowa z psychologiem

60 min

70,00

5.

USG TV

15 min

120,00

6.

USG stawów

15 min

120,00

7.

USG j.brzusznej, tarczycy, piersi, nerek, ukł. moczowego, węzłów chłonnych

15 min

100,00

8.

Doppler jednej kończyny

15 min

150,00

9.

Echo serca

15 min

140,00

10.

Szkoła rodzenia (10 spotkań)

90 min

500,00

 

CENNIK ZABIEGÓW

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1

Iniekcja dostawowa

 

70,00

2

Iniekcja kwas hialuronowy

 

250,00

3.

Założenie wkładki

 

350,00

4.

Krioterapia

 

200,00

5.

Odczulanie

 

70,00

6.

Opatrunek mały

 

25,00

7.

Opatrunek duży

 

35,00

8.

Zdjęcie szwów

 

30,00

9.

Spirometria

 

35,00

10.

Założenie / wyjęcie wkładki

 

250-300

11.

Zastrzyk kwas hialurynowy (np. jeden staw)

 

250,00

12.

Konsultacja + zastrzyk kwas hialurynowy (np. jeden staw)

 

300,00

13.

Wycięcie zmiany skórnej + badanie hispat

 

300 - 350,00 + 100 bad. histopatologiczne

14.

Badanie histopatologiczne (jednego wycinka)

 

100,00

15.

BACC - biopsja cienkoigłowa tarczycy

 

200,00

16.

Testy alergiczne

 

5,00

LP

CENNIK USŁUG MEDYCYNY PRACY

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy

30 min

100,00

2.

Orzeczenie lekarza – badane kierowców

30 min

150,00

3.

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

30 min

100,00

4.

Konsultacja lekarza specjalisty

15 min

70,00

5.

Badanie laboratoryjne – glukoza

 

10,00

6.

Badanie laboratoryjne – cholesterol całkowity

 

15,00

7.

EKG spoczynkowe

 

30,00

8.

Spirometria

 

25,00

LP

CENNIK USŁUG – wizyty domowej (w dzień powszedni)

CZAS

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

Wizyta domowa lekarza poz

60 min

150,00

2.

Wizyta domowa pediatry

60 min

150,00

3.

Wizyta domowa lekarza specjalisty

60 min

200,00

4.

EKG spoczynkowe

 

30,00

5.

założenie - wejście dożylne (+ venflon 20 zł)

 

30,00

6.

pobranie krwi (+ koszt badania)

 

30,00

7.

iniekcja śródskórna (s.c.)

 

35,00

8.

iniekcja domięśniowa (i.m.)

 

40,00

9.

iniekcja dożylna (i.v.)

 

50,00

10.

kroplówka potrójna

 

120,00

11.

kroplówka podwójna

 

100,00

12.

kroplówka pojedyncza

 

80,00

13.

płyn do przetoczenie z NZOZ Medical Center (butelka)

 

12,00

14.

zmiana opatrunku, zdjęcie szwów

 

40,00

15.

założenie / wyjęcie cewnika Foleya (+ cewnik 20 zł)

 

30,00

 

LP

 

TRANSPOTY MEDYCZNY

 

 

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

karetka z sanitariuszem (w jedną stronę na terenie Warszawy)

 

150,00

2.

za każdy kilometr poza Warszawą  (liczony w tą i z powrotem)

 

3,00

 

LP

ABONAMENT

 

 

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH

1.

PAKIET  I

 

95,00

2.

PAKIET  II

 

130,00

3.

PAKIET  III

 

170,00

4.

PAKIET  IV

 

230,00

5.

PAKIET V

 

300,00

6.

PAKIET RODZINNY  - podstawowy

 

50,00

7.

PAKIET RODZINNY – rozszerzony

 

70,00

 

 

 

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Tekst jednolity z dnia 30.11.2016 roku

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center Nr księgi 000000020641

 

Struktura przedsiębiorstwa Podmiotu przedstawia się następująco:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

Adres przedsiębiorstwa: ul. Dembego 5 lok 5 w Warszawie

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

3-Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

 

1. Poradnia Medical Center  

 

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

W skład Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 001

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.1 – Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, HC.1.3.5 Leczenie w domu pacjenta, HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna, HC.6.7 Oświata i promocja zdrowia,

Kod resortowy dziedziny medycyny: 16 – Medycyna rodzinna, 07 Choroby wewnętrzne, 28 – Pediatra

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0010 – Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia (gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 002

Data zakończenia 2015.05.31

 

Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 003

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.6 – Usługi pielęgnacyjne, HC.4.7 – Opieka nad osobami w starszym wieku, HC.4.9 – Pozostałe usługi promocyjne, HC.6.1 – Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Kod resortowy dziedziny medycyny: 80 – Pielęgniarstwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0032 – Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Punkt szczepień

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 004

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.6.3.1 - Szczepienia

Kod resortowy dziedziny medycyny: 28 - Pediatra, 16 – Medycyna rodzinna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9600 –Punkt szczepień

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 005

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.9 – Pozostałe usługi pomocnicze

Kod resortowy dziedziny medycyny: 28 - Pediatra, 16 – Medycyna rodzinna, 07 – Choroby wewnętrzne, 80 – Pielęgniarstwo rodzinne, 83 – Pielęgniarstwo zachowawcze, 97 – Pielęgniarstwo ratunkowe,  98 – Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 05- Chirurgia ogólna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9450 – Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia pediatryczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 006

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne, HC. 6.7 Oświata i promocja zdrowia

Kod resortowy dziedziny medycyny: 28 - Pediatra

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1401 – Poradnia pediatryczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia promocji zdrowia

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 007

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC. 6.7 Oświata i promocja zdrowia

Kod resortowy dziedziny medycyny: 78 – Zdrowie publiczne, 80 – pielęgniarstwo rodzinne, 102 – Położnictwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9700 – Poradnia promocji zdrowia

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Zespół transportu sanitarnego

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 009

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.3 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny:

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9240 – Zespół transportu sanitarnego

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia alergologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 010

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 36 – Alergologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1010 – Poradnia alergologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia diabetologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 011

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 43 Diabetologia, 107 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1020 – Poradnia diabetologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia medycyny pracy

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 012

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia dermatologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 013

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia neurologia

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 014

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 015

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 03 – Chirurgia dziecięca

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1501 – Poradnia chirurgii dla dzieci

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Adres komórki organizacyjnej: Al. Niepodległości 46/50 A, 02-626 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 016

Data zakończenia 2009.09.30

 

Poradnia wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 017

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.3.1 – Wyjazdowa pomoc lekarska, HC.4.6 – Usługi pielęgniarskie

Kod resortowy dziedziny medycyny: 16 – Medycyna rodzinna, 07 – Choroby wewnętrzne, 80 – Pielęgniarstwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9000 – Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia onkologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 018

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia chorób płuc

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 019

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia chirurgii ogólnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 020

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia chirurgii naczyniowej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 021

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia wad postawy

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 022

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 03 – Chirurgia dziecięca, 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1583 – Poradnia wad postawy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia otolaryngologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 023

Przeniesiona 2011.06.27

 

Poradnia chirurgii – urazowo-ortopedycznej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 024

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1580 – Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 026

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 29 – Położnictwo i ginekologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1450 – Poradnia położniczo-Ginekologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia USG

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 027

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.2.1 - USG

Kod resortowy dziedziny medycyny: 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1580 – Pracownia USG

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 028

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 36 – Alergologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1011 – Poradnia alergologiczna dla dzieci

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 058

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.1 – Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta, HC. Usługi pielęgnacyjne, HC. 4.7 Opieka nad osobami w starszym wieku, HC. 4.9 – Pozostałe usługi pomocnicze, HC. 6.1 – Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Kod resortowy dziedziny medycyny: 102 – Położnictwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0034 – Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 072

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.1 – Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 07 – Choroby wewnętrzne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 10000 – Poradnia chorób wewnętrznych

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

------------------------------------------

 

2. Długoterminowa Opieka Domowa

 

Adres komórki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 008

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.3.2 – Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, HC. 3.3 – Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczenia w domu

Kod resortowy dziedziny medycyny: 80 – Pielęgniarstwo rodzinne, 94 – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 2142 – Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 02

 

---------------------------------------

 

3. Rehabilitacja Lecznicza

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Dembego 5 lok 5 , 02-796 Warszawa

przeniesiona 2014-04-01

 

------------------------------------------

 

4. Padania Medical Center Fila Nr 1

 

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

W skład Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 029

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.1 – Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, HC.1.3.5 Leczenie w domu pacjenta, HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna, HC.6.7 Oświata i promocja zdrowia

Kod resortowy dziedziny medycyny: 16 – Medycyna rodzinna, 07 – Choroby wewnętrzne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0010 – Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 030

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.6 – Usługi pielęgnacyjne, HC.4.7 – Opieka nad osobami w starszym wieku, HC.4.9 – Pozostałe usługi promocyjne, HC.6.1 – Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Kod resortowy dziedziny medycyny: 80 – Pielęgniarstwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0032 – Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 031

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.1 – Badania laboratoryjne, HC.4.6 – Usługi pielęgnacyjne, HC.4.7 – Opieka nad osobami w starszym wieku, HC.4.9 – Pozostałe usługi pomocnicze, HC.6.3.1. – Szczepienia, HC.6.7 – Oświata i promocja zdrowia, HC 4.3.9 - Pozostałe

Kod resortowy dziedziny medycyny: 16 – Medycyna rodzinna, 07 – Choroby wewnętrzne, 80 – Pielęgniarstwo rodzinne, 83 – Pielęgniarstwo zachowawcze, 98 – Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 05- Chirurgia ogólna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 9450 – Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 032

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC. 6.7 Oświata i promocja zdrowia, HC.6.1.2 – Zdrowie matki i dziecka, HC.6.1.1. – Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 29 – Położnictwo i ginekologia, 16 – Medycyna rodzinna, 102 – Położnictwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1470 – Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia alergologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 034

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 36 – Alergologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1010 – Poradnia alergologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Data zakończenia 2015.05.31

 

Poradnia medycyny pracy

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 035

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.6.5 Medycyna pracy, HC.6.5.1 – Badanie kierowców

Kod resortowy dziedziny medycyny: 14 – Medycyna Pracy

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1160 – Poradnia medycyny pracy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 036

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Przeniesiona 2015.05.31

 

Poradnia dermatologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 037

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 09 – Dermatologia i wenerologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1200 – Poradnia dermatologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia neurologia

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 038

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 22 - Neurologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1220 – Poradnia neurologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 01

 

Poradnia chirurgii ogólnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 039

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 05 – Chirurgia ogólna,

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1500 – Poradnia chirurgii ogólnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia chirurgii naczyniowej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 040

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 39 Chirurgia naczyniowa

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1530 – Poradnia chirurgii naczyniowej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia onkologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 041

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 24 – Onkologia kliniczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1240 – Poradnia onkologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia urologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 042

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 34 - Urologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1640 – Poradnia urologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia otolaryngologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 043

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 26 – Otolaryngologia, 02 – Audiologia i foniatria

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1610  – Poradnia otolaryngologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia kardiologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 044

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC.1.3.9 – Pozostała opieka ambulatoryjna

Kod resortowy dziedziny medycyny: 53 – Kardiologia, 07 – Choroby wewnętrzne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1100  – Poradnia kardiologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 045

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 29 – Położnictwo i ginekologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1450 – Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Pracownia USG

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 046

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.2.1 - USG

Kod resortowy dziedziny medycyny: 05 – Chirurgia ogólna, 29 – Położnictwo i ginekologia, 24 – Onkologia kliniczna, 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 7210 – Pracownia USG

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia endokrynologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 047

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 44 - Endokrynologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1030 – Poradnia endokrynologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia gastroenterologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 048

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 47 - Gastroenterologia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1050 – Poradnia gastroenterologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia geriatryczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 049

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Data zakończenia 2013.03.15

 

Poradnia nefrologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 050

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 57 - Nefrologiczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1130 – Poradnia nefrologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia reumatologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 051

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Data zakończenia 2015.05.31

 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 052

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 42 – Choroby płuc

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1270 – Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia zdrowia psychicznego

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 053

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 30 – Psychiatria

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1700 – Poradnia zdrowia psychicznego

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia psychologiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 054

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 108 – Psychologia kliniczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1790 – Poradnia psychologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

                        

Poradnia chorób naczyń

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 055

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Data zakończenia 2015.05.31

 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 056

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 42 – Choroby płuc

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1271 – Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 057

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Data zakończenia 2015.05.31

 

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 059

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.1 – Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta, HC.4.6 - Usługi pielęgnacyjne, HC. 4.7 Opieka nad osobami w starszym wieku, HC. 4.9 – Pozostałe usługi pomocnicze, HC. 6.1 – Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Kod resortowy dziedziny medycyny: 102 – Położnictwo rodzinne

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 0034 – Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Poradnia neurochirurgiczna

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 060

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 21 - Neurochirurgia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1570 – Poradnia neurochirurgiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

Poradnia leczenia bólu

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 061

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 01 – Anestezjologia i intensywna terapia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1222 – Poradnia leczenia bólu

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-796 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 071

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 30 – Psychiatria, 108 – Psycholog kliniczny

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 2730 – Zespół leczenia Środowiskowego (domowego)

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 04

 

--------------------------------

 

5. Długoterminowa Opieka Domowa Filia Nr 1 - zakończona/przeniesiona 2015-05-31

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

 

---------------------------------

 

6. Rehabilitacja Lecznicza Filia Nr 1

 

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

 

W skład Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Poradnia rehabilitacyjna:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 062

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 33 – Rehabilitacja medyczna, 38 – Balneologia i medycyna fizykalna, 22 – Neurologia, 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1300  – Poradnia rehabilitacyjna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 063

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 33 – Rehabilitacja medyczna, 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1302  – Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

 

Poradnia rehabilitacji neurologicznej:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 064

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 33 – Rehabilitacja medyczna, 22 – Neurologia, 38 – Balneologia i medycyna fizykalna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1306  – Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) fizjoterapii:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 065

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia,  33 – Rehabilitacja medyczna, 22 – Neurologia, 38 – Balneologia i medycyna fizykalna, 25 – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1310 – Dział (pracownia) fizjoterapii

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) fizykoterapii:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 066

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia,  33 – Rehabilitacja medyczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1310 – Dział (pracownia) fizykoterapii

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) kinezyterapii:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 067

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia,  33 – Rehabilitacja medyczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1314 – Dział (pracownia) kinezyterapii

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) krioterapii:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 068

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia,  33 – Rehabilitacja medyczna

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1318 – Dział (pracownia) krioterapii

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) masażu leczniczego:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 069

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna, HC.2.4 – Rehabilitacja w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1320 – Dział (pracownia) masażu leczniczego

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

 

Dział (pracownia) balneoterapii:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 070

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 – Rehabilitacja ambulatoryjna

Kod resortowy dziedziny medycyny: 105 – Fizjoterapia,  33 – Rehabilitacja medyczna, 38 – Balneologia i medycyna fizykalna,

Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej: 1330 – Dział (pracownia) balneoterapii

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna: 06

Facebook