NZOZ Medical Center ON_LINE

Projekt „Instytut wiedzy - NZOZ Medical Center”

Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu województwa mazowieckiego, dla osób w wieku powyżej 60 lat, dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy

Ponieważ na cukrzycę częściej chorują kobiety aniżeli mężczyźni projektem obejmiemy 600 uczestników w tym 336 kobiet  i 264 mężczyzn.

Kryteria włączenia do programu:

- wiek powyżej 60 r.ż.;

- mieszkaniec województwa mazowieckiego;

- osoba dotychczas niediagnozowana w kierunku cukrzycy.

- podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie.

Ww. kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Uczestnik projektu w wieku 59 lat może brać udział w rekrutacji do projektu jednakże w momencie uzyskania świadczenia musi mieć ukończony 60 r.ż. Zasadę tę należy interpretować w ten sposób ze osoba uczestnicząca w projekcie w momencie uzyskiwania świadczenia musi mieć ukończone 60 lat i co najmniej 1 dzień życia.

Działania edukacyjne dla pacjentów dotyczące w szczególności diety i aktywności fizycznej podczas wykładów, z udziałem dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, itd.

Szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (w szczególności profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie).

Działania w projekcie w postaci szkoleń będą również skierowane do otoczenia grupy docelowej. Poprzez otoczenie grupy docelowej rozumiemy: personel medyczny: lekarze (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) oraz pielęgniarki pracujący w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego – w zakresie działań szkoleniowych personelu medycznego.

Kryteria włączenia do programu otoczenia grupy docelowej: osoba wykonująca zawód lekarza lub pielęgniarki, posiadająca prawo wykonywania zawodu osoba pracująca w podmiocie leczniczym na terenie województwa mazowieckiego. Ww. kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Podczas rekrutacji uczestników do projektu zarówno personelu jak i pacjentów będą realizowanie i przestrzegane zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Okres realizacji projektu 01.09.2017 - 30.12.2019 r. do wyczerpania miejsc — liczy się kolejność zgłoszeń

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 607 466 466

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU w NZOZ Medical Center

osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem e-mail:biuro.medicalcenter@gmail.com

UWAGA ! Dodatkowe potrzeby organizacyjne wynikające z niepełnosprawności, np. obsługa tłumacza języka migowego, transport, zapewnione miejsce na sali wykładowej na wózek inwalidzki. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeb — zgoda na udział w projekcie w załączeniu.

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

REALIZATORZY PROGRAMU:

lek. Iwona Kozłowska — diabetolog; Andrzej Zieliński — choroby wewnętrzne, Tomasz Bartuszek — choroby wew./endokrynolog;

mgr. Elżbieta Kolczyńska — dietetyk, Katarzyna Sikorska — psycholog, Aleksandra Koman — fizjoterapeuta,

pielęgniarki: Justyna Grzywacz, Edyta Wieteska

                                                             e-mail: projekt.medicalcenter@gmail.com

 

 

Facebook