NZOZ Medical Center ON_LINE

BEZPŁATNY - program dla dzieci z otyłością

Drodzy rodzice i dzieci,

Mamy przyjemność poinformować, że od lipca 2018 r. rusza projekt pn.

„Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością w NZOZ Medical Center”

Program objęte będą dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych na terenie Warszawa -Ursynów i Gmin ościennych ze stwierdzoną otyłością na podstawie dokumentacji medycznej  lub kwalifikacji przeprowadzonej przez wnioskodawcę oraz ich rodzice/opiekunowie.

Okres wsparcia każdego uczestnika wyniesie od 3-9 miesięcy

Działania:

- edukacja grup objętych wsparciem

- badania lekarza: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe

- zajęcia ruchowe co najmniej 2 x w tygodniu dla każdego uczestnika

- indywidualne porady dietetyczne min 5 dla każdego uczestnika projektu

- psycholog – w celu podniesienia samooceny uczestnika

­- terapeuta zajęciowy - w celu osiągnięcia jak największych efektów terapeutycznych

UDZIAŁ  W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kryteriami włączenia

  1. Złożenie przez rodzica/opiekuna druku świadomej zgody na udział w programie
  2. Złożenie przez rodzica/opiekuna oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez NFZ oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego świadczeniodawcy realizującego podobny program
  3. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej
  4. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego
  5. Potwierdzona otyłość.

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby które spełniły jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do programu .

Kryteria wyłączenia

  1. Złożenie przez rodzica/opiekuna pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu       
  2. Nieusprawiedliwiona absencja na 5 spotkaniach w ramach programu                     

Wykluczy z udziału w programie uczestnika, u którego wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia.

 

Biuro projektu Belgradzka 42 w WARSZAWA - NATOLIN

TEL. 22 424 21 50 lub kom 517 863 195; e-mail: projekt.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe potrzeby organizacyjne wynikające z niepełnosprawności, np. obsługa tłumacza języka migowego, zapewnione miejsce na wózek inwalidzki, itd. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby w chwili zgłoszenia: ………………………………..

REALIZATORZY: mgr Waldemar Knast — lekarz medycyny; mgr Weronika Krzemińska — fizjoterapeuta; mgr Gabriela Ambroziak; mgr Sonia Gach — terapeuta; mgr Marta Błachnio — psycholog, mgr Elżbieta Kolczyńska — dietetyk

Przedmiotem projektu jest wdrażanie programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych RPZ w zakresie otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

Facebook